Uwagi ogólne o normie
PN-EN 16636:2015-03

Światowa Organizacja Zdrowia:W czasie ostatnich 60 lat nastąpiły
> zmiany w środowisku,
> zmiany klimatu,
> zmiany w zachowaniu ludzi,
które sprzyjają szkodnikom w otoczeniu człowieka.

Nowe gatunki szkodników
w Polsce - nowe wyzwania

Termit z gatunku Cryptotermes brevis

Szkodliwość szkodnikówObecność szkodników w środowisku człowieka
może przyczyniać się do
> znacznych strat finansowych (zniszczona struktura budynków i ich zawartość),
> rozprzestrzeniania się chorób i alergenów,
> obniżenia jakości życia (dokuczliwość, entomofobia).,

Dyrektywa usługowaDyrektywa UE w sprawie usług (2006/123/WE) zachęca do
rozwoju standardów europejskich usług w celu
> ujednolicenia i zapewnienia wysokiej jakoœści œświadczonych usług i
> dostarczania pełnej informacji dla odbiorców usług.

Europejski Komitet NormalizacyjnyEuropejski Komitet Normalizacyjny (CEN) ogłosił nową normę europejską
dla usług DDD po 4 latach żmudnej pracy.

Norma PN-EN 16636:2015-03

Cele Normy EN 16636> Celem normy jest poprawa jakoœści wykonywania usług DDD w Europie.
> Norma zawiera jasne wymogi i wytyczne dla dostawców usług DDD w celu zapewnienia profesjonalnego zwalczania szkodników przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka dla zdrowia ludzi i potencjalnych negatywnych oddziaływań na śœrodowisko.

EN 16636
Nowa Norma Europejska
> Okreśœla wymagania i kompetencje firmy, potrzebne w celu dostarczenia profesjonalnych usług zwalczania szkodników.
> Podczas opracowywania standardu wzięto pod uwagę aspekty śœrodowiskowe i dobrostan zwierząt.

Ograniczenia NormyNormy nie stosuje się do
> Ochrony upraw polowych
> Regularnie przeprowadzanych zabiegów mycia i dezynfekcji.

EN 16636
Zastosowania Normy
Normę PN-EN 16636:2015 stosuje się do
> Zwalczania organizmów szkodliwych w środowisku człowieka.

Ostatnie wydarzenia> EN 16636 formalnie zatwierdzona w styczniu 2015 r.
> Ostateczny tekst jest dostępny dla wszystkich członków CEN od 4 marca 2015 r.
> W wersji standardowej została opublikowana w 33 krajach europejskich do końca 2015 r. (?)

Kiedy pojawi się w języku polskim?> Próba ujęcia różnych sytuacji wykonywania usługi, różnych klientów, zróżnicowanych firm.
> Język prawniczy (jak Normy ISO).
> Liczne ’powtórki’.
> Specyficzność normy, branżowy język.
> Wymagana dokładna konsultacja.

Ważne zadanie normy
Norma zastąpi szereg standardów dot. zwalczania szkodników, które zostały wcześniej przyjęte na poziomie krajowym w UK, Francji, Niemczech, Malcie i Hiszpanii.

Dobrowolny standard> Norma jest dobrowolnym standardem.
> Norma pozwoli wyróżnić firmy oferujące profesjonalne podejście do klienta.
> Dzięki temu klient będzie miał pewność, że wybierając firmę działającą zgodnie z wytycznymi normy, otrzyma usługę skuteczną i bezpieczną nie tylko dla samego siebie, lecz także dla środowiska.

Algorytm profesjonalizmuW normie EN 16636 zaprezentowany został algorytm profesjonalnego podejścia do ochrony
przed szkodnikami, definiujący kolejne zadania, które należy przedsięwziąć po otrzymaniu od
klienta zgłoszenia dotyczącego obecności szkodników.

Etapy przeprowadzania
usługi zwalczania szkodników

ISO 9001 - EN 16636> Podobnie jak ISO 9001, norma EN 16636 określa wymagania dla poszczególnych etapów przeprowadzania usługi zwalczania szkodników i wymusza, aby proces usługi był systematycznie dokumentowany.
> EN 16636 jednak dotyczy tylko usług DDD.
> Wiele cech wspólnych ISO 9001 i EN 16636.
> Firmy, które mają ISO 9001, nie będą musiały wdrożyć wielu nowych wymagań, ale certyfikowane ISO nie jest wymogiem wstępnym dla EN 16636.

Jakie treści zawiera?> Omawiany dokument podaje m. in. zakres informacji, które musi zawierać dokumentacja dotycząca zabiegów ochrony przed szkodnikami: data podjętego działania, aktywność i rodzaj szkodnika oraz użyte środki, ich łączna ilość, zastosowana dawka i miejsce zastosowania.
> Norma stawia też wymóg każdorazowego przekazywania jednego egzemplarza tworzonej dokumentacji klientowi.
> Drugi egzemplarz musi być przechowywany w firmie zajmującej się ochroną przed szkodnikami przez rok po zakończonym zabiegu.

Załącznik A (normatywny)W załączniku A określone są wymagania co do kompetencji osób pracujących w firmach
zajmujących się zwalczaniem szkodników. Nie tylko tych, które pracują „na pierwszej linii
frontu” (operatorzy/technicy), lecz także tych, które w firmie zajmują się sprzedażą czy nawet
pracami administracyjnymi.

Pracownicy firm DDD zostali podzieleni na 4 grupy:
1. specjalistów DDD (= właścicieli firm DDD) (technically responsible person),
2. operatorów = użytkowników profesjonalnych = techników (professional user),
3. osoby zajmujące się sprzedażą usług i produktów (sales),
4. pracowników biurowych (administration).

Załącznik A (normatywny)
Wymagane kompetencje
Czynności wykonywane w terenie wymagają innych umiejętności niż
te w biurze, ale część kompetencji wszystkich pracowników firm DDD pokrywa się.

Załączniki informacyjne


> Załącznik B definiuje obszary stosowania zabiegów DDD oraz strefy wyłączone z tych zabiegów. Np. z obszaru dezynfekcji (punkt B5 załącznika) wyłącza się dezynfekcję wody pitnej, basenów oraz używanej do higieny osobistej.

> Załącznik C – Lista pospolitych szkodników europejskich.

> Załącznik D stanowi listę kontrolną wpływu na środowisko wraz z podaniem punktów normy, w których opisane działania mogą mieć na nie wpływ.

> Literatura.

Wybór firmy upoważnionej przez CEPA
do certyfikacji usług ochrony przed
szkodnikami na zgodność z normą PN-EN
16636:2015-03

Certyfikacją normy EN 16636
zarządza CEPA
> the Confederation of European Pest Management Associations,
> Konfederacja Europejskich Stowarzyszeń Zwalczających Szkodniki.

Firma certyfikująca powinna być kompetentna, niezależna, solidna
(firmy, nie osoby), co ma potwierdzić następującymi wymaganiami:

> Akredytacja ISO 17065 (wymogi dla firm certyfikujących produkty, procesy i usługi) przynajmniej na jeden program certyfikacji;

> Doświadczona w przeprowadzaniu audytów na zgodność z ISO 19011, co może być udokumentowane certyfikatami akredytacji (otrzymanymi z jednej z EU firm akredytacyjnych UKAS, COFRAC, DAKKS, SWEDAC...).

CertyfikatPo wydaniu certyfikatu Firma jest umieszczana w wykazie CEPA dot.
certyfikowanych firm - CEPA Certified operator directory.

Koniecznie, bo...
Certyfikacja i rejestracja na zgodność z PN-EN 16636 pokazuje zaangażowanie Firmy DDD w
jakość i wolę ciągłego doskonalenia się.

Certyfikat jest ukoronowaniem starań firmy w działaniach pro-jakościowych.

Certyfikat wskazuje istnienie efektywnego systemu zarządzania, który spełnia rygory
niezależnego i zewnętrznego audytu.

Certyfikat PN-EN 16636 wzmacnia wizerunek firmy w oczach Klientów i pracowników.

Certyfikacja PN-EN 16636 stanowi przewagę konkurencyjną w działaniach marketingowych.

W przypadku pytań lub chęci
nawiązania współpracy- zapraszamy!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI