Jak się pozbyć pcheł

Jak się pozbyć pcheł – skutecznie.

Kogo dotyka problem pcheł?

Wydawać by się mogło, że problem pcheł dotyczy jedynie właścicieli zwierząt futerkowych. Dotyka on jednak większości mieszkańców bloków, także tych, którzy nie mają psa ani kota. Szcze­gól­nym cza­sem, kiedy spo­ty­kamy się z inwa­zjami pcheł jest jesień. Nagłe obniże­nie tem­pe­ta­rury i czę­stsze desz­cze powo­dują, że insekty szu­ka­jąc schro­nie­nia zadomo­wiają się w suchych i cie­płych piw­ni­cach, a stąd prze­no­szone są na wyż­sze kondygnacje.

Zagrożenia.

Ciężko dostrzegalne gołym okiem, niezwykle trudne do złapania, stają się przy­krymi dzikimi lokatorami. Szczególne upodobanie znajdują w odzieży weł­nia­nej i dywa­nach. Ugryzienia pchły nie są zbyt bole­sne, ale wywo­łują nie­przy­jemne swę­dze­nie. Ponadto pchły są czę­stą przy­czyną APZS (Ato­po­wego Zapa­le­nia Skóry) oraz zakażeń bakteryjnych (np. gronkowcem złocistym) i pasożytniczych.

Jedna pchła w trak­cie swo­jego życia może zło­żyć 600-2000 jaj. Doro­słe osob­niki żywią się krwią, młod­sze zaś ich odcho­dami. Mogą długo przetrwać bez żywiciela, a szczególnie dokuczają małym dzieciom i drobnym zwierzętom.

Jak sku­tecz­nie pozbyć się pcheł?

Walka z pchłami może ogra­ni­czyć się do dzia­łań w obrę­bie miesz­ka­nia, jed­nak jest ona mało sku­teczna i insekty będą stale powra­cać. Aby pozbyć się ich cał­ko­wi­cie należy więc prze­pro­wa­dzić dezyn­sek­cję całego budynku. Dezyn­sek­cja prze­pro­wa­dzana w całym ciągu piw­nicz­nym i wyższych kondygnacjach, eli­mi­nuje pchły i zapo­biega ich powro­tom.

Usługi i konsultacje.

Nasi spe­cja­li­ści nie tylko pomogą pozbyć się nie­chcia­nych gości, ale także dora­dzą w jaki spo­sób postę­po­wać, aby bez­piecz­nie i sku­tecz­nie oczy­ścić miesz­ka­nie z jaj, larw i dojrzałych osob­ni­ków. Stosujemy wyłącznie bezpieczne dla środowiska i atestowane preparaty zwalczające insekty.

W razie pytań zadzwoń +48 881 77 88 66 lub skontaktuj się z nami za pośrednictwem formularza dostępnego na naszej stronie: KONTAKT